Asuva

"Hyvä asuinympäristö on tärkeä osa hyvää vanhuutta.

 

Keskeiset käsitteet: asuminen, asuinalue, asuinympäristöt, yhteisöllisyys, hyvinvointi, osallisuus, ikäystävällinen, ikääntyneet, asumispalvelut, hoivapalvelut, muistisairaus, yhteisöasuminen.

Yhteiskuntapolitiikan keskiöön on kansallisesti ja globaalisti nostettu kysymys siitä, miten voidaan parhaiten tukea ikääntyneiden hyvinvointia sekä vastata nyt ja tulevaisuudessa avun ja palveluiden tarpeeseen.

Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla on havaittu olevan keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle, ja viime vuosina onkin nopealla tahdilla kehitetty uusia asumisen vaihtoehtoja erityisesti ikääntyneille ihmisille.

Toisaalta yhteisöllisyyden vahvistaminen asuinalueilla on tärkeä keino, jolla voidaan edistää kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä. Asiaa koskevat tutkimustieto on kuitenkin niukkaa.

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus - ASUVA -tutkimusryhmän keskeisenä tavoitteena on kartoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä asuinalueiden kehittämisen ja asumisen vaihtoehtoja. Tarkastelemme erityisesti yhteisöllisyyttä painottavia malleja mukaan lukien hoivan ja asumisen yhdistävät mallit. 

Olemme kiinnostuneet siitä, miten erilaiset mallit edistävät eri-ikäisten kansalaisten koettua hyvinvointia ja toisaalta vastaavat eri alueilla asuvien ja eri asemassa olevien ikääntyneiden ihmisten esimerkiksi pienituloisten tai muistisairaiden henkilöiden asumis- ja palvelutarpeisiin.

Tavoitteena on

  • Koota tietoa erityisesti siitä, millaisin keinoin yhteisöllisyyttä pyritään edistämään, ketkä ovat keskeisiä toimijoita ja miten toimintaa organisoidaan.
  • Selvittää miten erilaiset mallit ovat yhteydessä asukkaiden kokemaan hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteisössä sekä miten ne vastaavat avun ja palveluiden tarpeeseen.
  • Jäsentää olemassa olevaa tietoa ja luoda uutta tietoa kirjallisuuskatsausten ja tapaustutkimusten avulla.

Keräämme uutta tietoa julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin toimijoilta sekä asukkailta itseltään kyselyjen, ryhmäkeskustelujen ja haastattelujen avulla.

Hankkeessa tuotetaan hyvistä asumisen malleista tapauskuvauksia ja tietopaketti, jonka tuloksia voivat hyödyntää viranomaiset ja poliittiset päätöksentekijät, asumisen ja palveluiden suunnittelijat ja toteuttajat. Hankkeen tuloksista tiivistetään esite/opas, minkä avulla tietoa voidaan levittää järjestöjen kautta myös kansalaisille. 

Tutkimus- ja selvityshanketta johtaa Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja muut konsortiokumppanit ovat Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti sekä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Hankkeen monitieteisellä tutkijaryhmällä on osaamista ja kokemusta tieteellisestä tutkimuksesta sekä järjestöjen, viranomaisten ja kansalaisten välisestä yhteistyöstä.

Tutkimus- ja kehittämishanke saa rahoituksensa Valtioneuvoston kanslian VN-TEAS rahoituksesta ja sen kesto on 6/2016 – 2/2017.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina Ympäristöministeriö, Valtiovarainministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Raija Hynynen, Ympäristöministeriö.